1

تفاوت عمده بین شبکه های PERT و CPM کدام است؟

 • 1

  PERT به سه برآورد زمانی نیاز دارد در حالی که CPM از یک برآورد زمانی استفاده می کند.

 • 2

  PERT فقط برای پروژه های ساختمانی استفاده می شود در حالی که CPM فقط برای پروژه های تحقیق و توسعه استفاده می شود.

 • 3

  PERT فقط زمان را نشان می دهد در حالی که CPM شامل هزینه ها و منابع دردسترس نیز می شود.

 • 4

  PERT روزانه اندازه گیری می شود در حالی که CPM به صورت هفتگی یا ماهانه اندازه گیری می شود.