1

کدامیک از این استانداردهای زیر کیفیت بالاتری را مدنظر قرار می دهد؟

 • 1

  کیفیت ۹۹%

 • 2

  کیفیت شش سیگما

 • 3

  کیفیت سه سیگما

 • 4

  بدون اطلاعات بیشتر قابل تعیین نیست