1

یک شکل گرافیکی از کار پروژه که بر اساس وزن دهی فعالیت ها در طول زمان ترسیم و از آن به منظور مقایسه پیشرفت برنامه ای و واقعی استفاده می شود ، ….. نامیده می شود

 • 1

  خط روند

 • 2

  تحلیل روند

 • 3

  منحنیS  پیشرفت  برنامه ای و واقعی

 • 4

  گزارش میزان پیشرفت