1

اختتام مالی یک پروژه یعنی

 • 1

  تمام بودجه پروژه هزینه شده است.

 • 2

  هیچ سرفصل هزینه ای در پروژه بودجه تجاوز نکرده است.

 • 3

  هیچ کار باقیمانده ای برای این مشتری متصور نیست.

 • 4

  هیچ هزینه ی دیگری در این پروژه قابل طرح نیست.