1

در کدام نوع از قرارداد، انتظار می رود که پیمانکار کنترل کمتری بر هزینه ها انجام دهد؟

 • 1

  حق الزحمه انگیزشی

 • 2

  قیمت ثابت

 • 3

  قیمت ثابت با مزد پاداش

 • 4

  سفارش خرید