1

در نمودار پیش نیازی، پیکان بین دو باکس …….. نامیده می شود

 • 1

  یک فعالیت

 • 2

  رابطه بین فعالیت ها

 • 3

  مایلستون

 • 4

  مسیر بحرانی