1

عوامل اصلی که ممکن است چگونگی سازماندهی تیم پروژه را محدود کند، شامل همه موارد زیر است به جز:

 • 1

  ساختار سازمان مجری

 • 2

   سابقه و ذهنیات اعضای تیم

 • 3

  تخصیص نیروی مورد انتظار

 • 4

  ماتریس تخصیص مسئولیت