1

برای برقراری ارتباط موثر، جهت گیری پیام باید مطابق با نیاز …. باشد

 • 1

   فرستنده

 • 2

  گیرنده

 • 3

  سبک مدیریتی

 • 4

   فرهنگ سازمانی