1

مدیران پروژه در درجه اول به مهارتهای ارتباطی و مذاکره ای فوق العاده خوب نیاز دارند زیرا …

 • 1

  آنها ممکن است در ساختار ماتریسی با تیمی کار کنند که کنترل مستقیم بر آنها ندارند.

 • 2

  این نیاز توسط فعالیتهای تدارکاتی پروژه ایجاد می شود.

 • 3

  انتظار می رود آنها کارشناس فنی باشند.

 • 4

  آنها باید جلسات عمومی با مدیران ارشد/مشتری/اسپانسر برگزار نمایند.