1

کیفیت، اغلب با رتبه بندی اشتباه گرفته می شود، این بدان معنی است که

 • 1

  همیشه رتبه پایین یک مشکل است و مشابه این موضوع در خصوص کیفیت پایین نیز صدق می کند.

 • 2

  کیفیت به عنوان یک دسته یا رتبه تعریف می شود، با موجودیت هایی که دارای کارکردهای یکسان هستند ولی دارای ویژگی های متفاوتی می باشند.

 • 3

  کیفیت پایین همیشه یک مشکل است ، اما رتبه پایین ممکن است مشکلی ایجاد نکند.

 • 4

  رتبه به عنوان مجموعه ای از ویژگی های کلی یک موجودیت تعریف می شود که موجب می شود نیازهای آشکار و پنهان تعریف شده را تامین نماید.