1

تفاوت عمده بین مدیریت پروژه و مدیریت ستادی این است که مدیر پروژه ممکن است کنترلی بر …… به عنوان یکی از موارد اصلی مدیریتی نداشته باشد

 • 1

  تصمیم گیری

 • 2

  استفاده از کارکنان در پروژه

 • 3

  پیگیری/نظارت

 • 4

  بررسی عملکرد پروژه