1

مسیر بحرانی پروژه مسیری است که

 • 1

  بیشترین درجه ریسک را دارد

 • 2

  طولانی ترین مسیر در طول پروژه است که مدت زمان آن را تعیین می کند

 • 3

  باید قبل از سایر مسیرها تکمیل شود

 • 4

  فعالیت هایی با شناوری بیشتر از صفر دارد