1

ذخایر مدیریتی پروژه اغلب برای تعدیل موارد کلان به کار می روند، که ممکن است از خارج از کنترل مدیر پروژه باشد. به غیر از  هزینه های تأمین مالی (نرخ بهره) و مالیات، سه عامل مهم اثرگذار کلان، تغییر در کدامیک از موارد زیر است

 • 1

  دوباره کاری، تنظیم مجدد بودجه و اضافه کاری

 • 2

  نرخ سربار، نرخ هزینه کارگری و تغییر در هزینه های مواد و مصالح

 • 3

  هزینه های مواد و مصالح، هزینه های حمل و نقل و تغییرات محدوده

 • 4

  نرخ هزینه کارگری، هزینه های مواد و هزینه گزارش دهی