1

فرآیند برنامه ریزی تدارکات (برون سپاری) باید همزمان با … به انجام برسد

 • 1

  تعریف محدوده

 • 2

  مدیریت ریسک

 • 3

  شروع پروژه

 • 4

  برنامه ریزی زمان