1

به فعالیتهایی با مدت زمان صفر گفته می شود

 • 1

  فعالیتهای مسیر بحرانی

 • 2

  فعالیت های مسیر غیر بحرانی

 • 3

  فعالیت های دارای شناوری

 • 4

  مایلستون ها (رویدادهای کلیدی)