1

متداول ترین تعریف برای موفقیت پروژه

 • 1

  پروژه در زمان مقرر به پایان رسد

 • 2

  پروژه در زمان مقرر و مطابق با هزینه به پایان رسد

 • 3

  پروژه در زمان مقرر و مطابق با هزینه به پایان رسد و الزامات عملکرد فنی را تامین نماید

 • 4

  پروژه در زمان مقرر و مطابق با هزینه به پایان رسد و الزامات عملکرد فنی را تامین نماید و توسط مشتری/کاربر پذیرفته شود.