1

کدام یک از منابع قدرت بواسطه ساختار سلسله مراتب سازمانی ایجاد می شود

 • 1

  تحکم، رسمی، ارجاعی

 • 2

  تشویقی، تحکم، تخصصی

 • 3

  ارجاعی، تخصصی، رسمی

 • 4

  رسمی، تحکم، تشویقی