1

بهترین تعریف برای طرح (program) را می توان به این صورت توصیف کرد

 • 1

  گروهی از فعالیتهای مرتبط که دو سال یا بیشتر به طول می انجامد.

 • 2

  مجموعه ای از پروژه ها و کارهای دیگر که برای دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری طراحی شده اند.

 • 3

  گروهی از پروژه ها به صورت هماهنگ مدیریت می شوند تا مزایایی را كه از مدیریت آنها به صورت جداگانه در دسترس نیست، به دست آید.

 • 4

  خط تولید.