1

ساختار شکست کار (WBS) بسته های کاری و سیستم حسابداری شرکت از طریق زیر باهم پیوند خورده اند

 • 1

  حساب کنترل

 • 2

  نرخ های سربار

 • 3

  سیستم بودجه بندی

 • 4

  فرآیند بودجه بندی سرمایه