1

یک فرایند وقتی خارج از كنترل در نظر گرفته می شود كه چند نقطه داده پی در پی (حداقل) در هر دو طرف میانگین در نمودار كنترل وجود داشته باشد؟

 • 1

  ۳

 • 2

  ۷

 • 3

  ۹

 • 4

  ۱۱