1

در مدیریت ریسک تصمیم گیری به سه حوزه کلی تقسیم می شود که عبارت است از

 • 1

  قطعیت، ریسک و عدم قطعیت

 • 2

  احتمال، ریسک و عدم قطعیت

 • 3

  احتمال، رویداد ریسک و عدم قطعیت

 • 4

  خطر، رویداد ریسک و عدم قطعیت