1

بهترین تعریف برای پروژه می تواند به صورت زیر باشد

 • 1

  یک سری فعالیت های غیر مرتبط برای دستیابی به یک یا چند هدف

 • 2

  تلاش هماهنگ فعالیتهای مرتبط برای دستیابی به هدفی بدون یک نقطه پایان کاملاً مشخص

 • 3

  فعالیت های دارای شروع و پایان که باید در کمتر از یک سال انجام شود و منابع انسانی و غیرانسانی را مصرف کند.

 • 4

  هر تعهدی با چارچوب زمانی قابل تعریف و اهداف کاملاً مشخص که منابع انسانی و غیرانسانی را با محدودیت های خاصی مصرف کند.