1

در کدام نوع  قرارداد احتمال بیشتری وجود دارد که پیمانکار هزینه ها را کنترل کند

 • 1

  درصدی از هزینه کرد با یک سقف مشخص

 • 2

  قیمت ثابت

 • 3

  زمان و مصالح

 • 4

  درصد هزینه کرد بدون سقف هزینه