1

یک هدف خوب پروژه باید …

 • 1

  کلی و نه مشخص باشد.

 • 2

  بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع تدوین شود

 • 3

  واقع بینانه و قابل دستیابی باشد

 • 4

  قابل اندازه گیری، ناملموس و قابل تأیید باشد