1

چرا در روش تطبیقی پروژه ها می توانند زودتر از روش پیش بینی پذیر به خلق ارزش برسند؟

 • 1

  به خاطر اینکه در این روش تیم توسعه در مقایسه با روش پیش بینی پذیر زودتر وارد عملیات اجرایی می شود.

 • 2

  به خاطر اینکه در این روش تیم توسعه هزینه بالاسری اداری کمتری در مقایسه با روش پیش بینی پذیر دارد.

 • 3

  به خاطر اینکه روش تطبیقی بیشتر در پروژه های به کار می روند که محدوده کوچکتری دارند.

 • 4

  به خاطر اینکه در روش تطبیقی پروژه ها برنامه زمان بندی ندارند و مانند روش پیش بینی پذیر دارای برنامه نیستند.