1

فرض کنید شما در حال مدیریت پروژه ای هستید که سرمایه گذاری مشترکی بین شرکت شما و دو شرکت دیگر است. پس  خط مشی کیفیت پروژه باید

 • 1

  توسط شما (مدیر پروژه) تهیه شود.

 • 2

  مشابه خط مشی کیفی مشتری شما باشد.

 • 3

  مطابق با خط مشی شرکت شما باشد.

 • 4

  توسط تیم مدیریت پروژه تهیه شود.