1

عناصر اساسی یک مدل ارتباطی شامل موارد زیر است

 • 1

  کتبی و شفاهی، و گوش دادن و صحبت کردن

 • 2

  ارسال کننده، رمزگذاری، پیام، رسانه، رمزگشایی، گیرنده و بازخورد

 • 3

  گزارش ها و جلسات توجیهی و همچنین یادداشت ها و مکالمات موردی

 • 4

  خواندن، نوشتن، شرکت در جلسات و گوش دادن