1

پائین ترین سطح ساختار شکست کار WBS که از آن برای تخصیص کار به واحدهای سازمانی یا افراد خاص استفاده می شود، کدام است

 • 1

  بسته های کاری

 • 2

  وظایف فرعی

 • 3

  وظایف

 • 4

  کد حساب ها