1

اصطلاحات اساسی برای نمودارهای شبکه ای شامل موارد زیر است؟

 • 1

  فعالیت ها، رویدادها، پرسنل، سطح مهارت و شناوری

 • 2

  فعالیت ها، اسناد، رویدادها، پرسنل و سطح مهارت ها

 • 3

  شناوری، فعالیت ها، رویدادها و برآورد زمانی

 • 4

  برآورد زمان، شناوری، مشارکت حامی مالی و فعالیت ها