1

بازی های قدرت، نگهداشت اطلاعات و دستور کارهای پنهان نمونه هایی از این موارد است؟

 • 1

  بازخورد

 • 2

  موانع ارتباطی

 • 3

  ارتباط غیرمستقیم

 • 4

  پیام های متنوع