1

برآورد تأثیر تغییر یک متغیر پروژه بر روی کل پروژه به عنوان …. شناخته شده است

 • 1

  ضریب ریسک پذیری مدیر پروژه

 • 2

  ریسک کلی پروژه

 • 3

  ارزش کسب شده پروژه

 • 4

  تحلیل حساسیت