1

مدیریت تعارض نیاز به نگاه حل مسئله دارد. کدام یک از موارد زیر اغلب به عنوان تکنیک حل مسئله نامیده می شود و باید به طور گسترده توسط مدیران پروژه در حل تعارض استفاده شود؟

 • 1

  مواجهه یا روبرو شدن

 • 2

  سازش

 • 3

  مصالحه

 • 4

  تحکم