1

رفتن از سطح ۳ به سطح ۴ در ساختار شکست کار  WBSمنجر به کدامیک از موارد زیر خواهد شد؟

 • 1

  دقت تخمین کمتر

 • 2

  کنترل بهتر پروژه

 • 3

  هزینه های کمتر برای گزارش دهی وضعیت

 • 4

  افزایش احتمال نادیده گرفته شدن برخی از عناصر اصلی پروژه