1

به طور معمول، در کدام مرحله از چرخه عمر پروژه بیشتر هزینه های پروژه انجام می شود؟

 • 1

  مرحله مطالعات اولیه

 • 2

  مرحله طراحی و توسعه

 • 3

  مرحله اجرا

 • 4

  مرحله خاتمه