1

کدام یک محدودیت نمودار میله ای (Bar Chart) است؟

 • 1

  مشکل تغییر دادن آن پس از تکمیل

 • 2

  اگر دانش مدیریت پروژه را نداشته باشید، در درک آن مشکل وجود دارد.

 • 3

  مشکل در اضافه کردن موارد جدید به آن با تغییر پروژه

 • 4

  دشواری در انجام هرگونه تحلیل حساسیت زیرا عدم اطمینان در انجام فعالیت ها را نشان نمی دهد.