1

در کدام یک از شرایط زیر به احتمال زیاد به جای تولید داخلی نسبت به تامین کالا و خدمات از بیرون اقدام می کنید؟

 • 1

  شرکت شما ظرفیت مازاد دارد و می تواند کالاها یا خدمات را تولید کند.

 • 2

  شرکت شما فاقد ظرفیت است.

 • 3

  فروشندگان قابل اعتماد بسیاری برای کالاها یا خدماتی وجود دارد که شما در صدد تهیه آنها هستید، اما فروشندگان نمی توانند نیازهای کیفی شما را مرتفع سازند.

 • 4

  شرکت شما نیاز مستمر به آن کالا دارد.