1

مدیریت کیفیت مدرن و مدیریت پروژه مکمل یکدیگر هستند زیرا هر دو رشته بر اهمیت همه موارد به جز یک مورد صحه می گذارد

 • 1

  رضایت مشتری

 • 2

  توجه به الزامات پروژه

 • 3

  مسئولیت مدیریت

 • 4

  تقدم بازرسی بر پیشگیری