1

گروه بندی اجزای مختلف پروژه با محوریت تحویل دستاوردها به شکلی که محدوده کامل پروژه را تعریف و سازماندهی نماید کدامیک از موارد زیر است؟

 • 1

  برنامه تفصیلی پروژه

 • 2

  نمودار خطی مسئولیت ها

 • 3

  ساختار شکست کار (WBS)

 • 4

  سیستم کدگذاری کنترل هزینه