1

مدل فرستنده – گیرنده در ارتباطات پروژه شامل کدامیک از موارد زیر است

 • 1

  انتخاب رسانه مورد نظر

 • 2

  چرخه بازخورد و موانع ارتباطات

 • 3

  فنون ارائه و مدیریت جلسات

 • 4

  انتخاب فن آوری مورد نیاز