1

مدیران پروژه برای کسب موفقیت پروژه باید از شیوه های مختلف ارتباطات بین فردی استفاده کنند. اگر مدیر پروژه  به عنوان فردی شناخته شود که دارای اختیار لازم برای صدور دستورات است، از کدام یک از انواع زیر به عنوان منبع قدرت استفاده می کند؟

 • 1

  تخصصی

 • 2

  تشویقی

 • 3

  ارجاعی

 • 4

  رسمی