1

به تفاوت بین EV (ارزش کسب شده) و  PV (ارزش برنامه ریزی شده) چه می گویند؟

 • 1

  انحراف زمان بندی

 • 2

  انحراف هزینه

 • 3

  برآورد اتمام کار

 • 4

  هزینه واقعی کار انجام شده