1

هموار نمودن نیاز به منابع از دوره ای به دوره دیگر نامیده می شود

 • 1

  تخصیص منابع

 • 2

  پیگیری سریع

 • 3

  تسطیح منابع

 • 4

  کمی سازی منابع