1

چرخه ی حیات پروژه ها دارای ویژگی های مشترک بسیاری است که شامل همه موارد زیر است به جز

 • 1

  بیشترین اثرگذاری ذینفعان بر پروژه در مراحل پایانی پروژه است.

 • 2

  احتمال موفقیت در ابتدای پروژه کمتر است.

 • 3

  با ادامه پروژه، توانایی ذینفعان در تأثیرگذاری بر هزینه نهایی پروژه کاهش می یابد.

 • 4

  سطح کم کارکنان در ابتدای پروژه