1

ارتباطات ابعاد مختلفی دارد. تصمیم گیری برای تشکیل گروهی از مدیران پروژه در سازمان شما برای بحث در مورد درس های آموخته شده و بهترین روش های دنبال شده، مثالی از ابعاد زیر است

 • 1

  داخلی

 • 2

  خارجی

 • 3

  افقی

 • 4

  عمودی