1

شاید بزرگترین مشکلی که مدیر پروژه در طی فعالیتهای هماهنگی و یکپارچگی در ساختار ماتریسی با آن روبرو است

 • 1

  کنار آمدن با کارکنانی که به چندین رئیس گزارش می دهند

 • 2

  دخالت بیش از حد از سرمایه گذار

 • 3

  برداشت مبهم از الزامات فنی

 • 4

  افزایش هزینه های پروژه