1

سندی که تامین و تدارکات را با جزئیات کافی توصیف می کند تا به فروشندگان احتمالی اجازه دهد بررسی نمایند که آیا توان تامین آن را دارند یا خیر؟

 • 1

  قرارداد

 • 2

  بیانیه شرایط و ضوابط

 • 3

  طرح پیشنهادی یا Proposal

 • 4

  بیانیه کار SOW