1

همکاری و مشارکت کارکنان به احتمال زیاد کدام سطح از سلسله مراتب نیازهای مازلو را تامین می کند؟

 • 1

  اجتماعی

 • 2

  خودشکوفایی

 • 3

  احترام و ارزش

 • 4

  نیازهای اولیه (فیزیولوژیک)