1

یکی از ابزارهای موثر برای تعیین هزینه پروژه، از طریق ……. است

 • 1

  ساختار شکست کار WBS

 • 2

  نمودار مسئولیت خطی

 • 3

  نمودار (چارت) سازمانی

 • 4

  بیانیه محدوده