1

محیط ارتباطات هم شامل عوامل داخلی و هم عوامل بیرونی است. مثالی از یک عامل داخلی رایج این است:

 • 1

  بازی های قدرت

 • 2

  محیط کسب و کار

 • 3

  آخرین تکنولوژی روز

 • 4

  فضای سیاسی