1

متداول ترین انواع برنامه ها (schedules)  شامل همه موارد زیر است به جز:

 • 1

  نمودارهای شبکه پروژه با اطلاعات زمانی

 • 2

  تسطیح منابع

 • 3

  نمودارهای میله ای

 • 4

  مایلستون ها